www.doronamir.com

E-mail: doron@doronamir.com

 

 

 

הרחבת פקד קיים : Extend an existing control

 

קיימות מספר שיטות ליצירת פקד אחת מהן הינה הרחבת פקד קיים.

בתכנית הנ"ל נבנה פקד חדש הנגזר מפקד קיים (TextBox )

לפקד החדש נוסיף תכונה חדשה בעת לחיצה על המקלדת כתגובה לאירוע OnKeyPress

לאחר קלדה על מקש כלשהו נראה את השעה והתאריך בתיבת הטקסט. אנו יוצרים פקד חדש כאשר

אנו רוצים להתמש בפונקציונליות קבועה ללא יצירת קוד חדש כלומר בניית פקד כמו שיש ב ToolBox

אבל שגם מבצע פונקציונליות שאנו מעוניינים להשתמש לעיתים קרובות בפרוייקטים שאנו מתכנתים.

 

להרחבת פקד קיים אפשר גם להתחיל מפרוייקט רגיל לבניית רכיב כללי DLL

 

 

הוסף מחלקה עבור הקוד Class1.cs

 

הוסף references עבור גישה למחלקת הטפסים ששם יש את הפד textbox שאנו רוצים להרחיב

 

 

בחר את ה references עבור  Windows.Forms + Drawing

 

 

רשום את הקוד הנ"ל בקובץ ה Class1

 

כתיבת קוד הרחבת פקד ה TextBox מתוך מחלקת ה- Forms

 

using System;

using System.Drawing;

using System.ComponentModel;

using System.Windows.Forms;

 

namespace DA_Extend_Ctrl_DateTime

{ //הורשה כולל דריסת האירוע

        public class ExtendCtrl:System.Windows.Forms.TextBox

        {

        protected override void OnKeyPress(System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs e)

                {

//בעת לחיצה על מקש מקלדת יופיע התאריך בתיבת הטקסט

                        this.Text=DateTime.Now.ToString();

                }

        }

}

 

קימפול התכנית

 

 

 

הוסף את הפקד החדש ע"י Customized ToolBox (לחיצה ימנית בתפריט הפקדים toolbox)

 

 

נווט אל מיקום הפקד Browse

 

 

 

לאחר בחירת קובץ הפקד הוא יסומן בתיבת ה Customize ToolBox

 

 

הוסף טופס לפרוייקט כולל מתודה Main גרור את הפקד החדש

אל הטופס ושנה את פלט הפרוייקט ל Windows Application

 

שינוי סוג פלט התכנית :

 

 

עצב את היישום

 

הרץ את היישום ושים לב כאשר מתבצעת הקלדה ערך תיבת הטקסט מציג את התאריך

ג

 

 

 

כעת ניתן להשתמש בכל פרויקט בפקד החדש .